KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Aydınlatma ve Taahhüt Metni

Değerli ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı Dostu,

Bu bilgilendirme formu, ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı'na destek veren bağışçıların, gönüllülerin ve tüm paydaşların Vakıf ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı 'Veri Sorumlusu' sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Siz değerli bağışçılarımız, gönüllülerimiz ve paydaşlarımız kişisel verilerinizi Vakıf Merkezi, Temsilcilikler, internet sitesi, banka ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı ile paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı'na ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; bağış, gönüllülük, eğitim ve savunuculuk çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir. Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu sıfatıyla ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı olarak;

(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,
(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,
(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla Vakıf Merkezi adresimize ya da elektronik olarak e-posta yoluyla [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için TBMM'nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.